نقاط مرجع استراتژیک در تدوین برنامه بازاریابی

نقاط مرجع استراتژیک در تدوین برنامه بازاریابی : گونه های اصلی استراتژی بازاریابی از دیدگاه صاحب نظران ، در طی دهه گذشته، پژوهشگران تلاش کرده اند تا مدلهایی را ارایه دهند که بر اساس آن بتوان گونه های آرمانی استراتژی های بازاریابی را مشخص کرد . این مدلها بر دو نوع می باشد : عقلایی ( بالا به پایین ) و طبیعی ( پایین به بالا ) که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را داراست . اما، اخیراً رویکرد ترکیبی از دو مدل فوق بنام تئوری نقاط مرجع استراتژیک مطرح گردیده است . که بیان می کند با شناسایی نقاط مرجع استراتژیک سازمان می توان عناصر سازمانی ( ساختار، فرهنگ، تکنولوژی و استراتژی ) را بر اساس آن طراحی کرد

استراتژی های بازاریابی کاتلر:

استراتژی های بخش بندی بازار، انتخاب بازار ، هدف و موقعیت یابی
استراتژی های انتخاب بازار هدف کاتلر:
استراتژی بازاریابی انبوه( غیر تفکیکی)، قسمتی(تفکیکی)، تخصصی ( تمرکزی) بازاریابی محلی و بازاریابی انفرادی (تک به تک)

استراتژی های رشد انسف:

نفوذ در بازار، توسعه محصول، توسعه بازار و متنوع سازی

استراتژی های بازار و آمیخته بازاریابی نورتن پالی:

استراتژی های بازار: ابعاد بازار، ورود به بازار، تعهد به بازار، تقاضای بازار

استراتژی آمیخته بازاریابی: تنوع بازار، محصول، قیمت، توزیع و ترویج

استراتژی های روملت:

استراتژی تمرکزمحصول / بازار
استراتژی تنوع محصول / تمرکز بازار
استراتژی تمرکز محصول/ تنوع بازار
استراتژی تنوع محصول/ تنوع بازار

استراتژی های بازاریابی اسلاتر و اولسون:

استراتژی بازاریابی تهاجمی، انبوه، حداقل سازی بازار و بازاریابی ارزشی

استراتژی بازاریابی از دیدگاه هوالو، مادو و ویناکور:

بازاریابی ارزشی، بازاریابی داوطلبانه، بازاریابی فراگیر و بازاریابی همراه به ملاحظات محیطی

استراتژی بازاریابی واکر و همکاران:

نوع استراتژی بازاریابی بر اساس چرخه عمر محصول بیان کردن که در چهار گروه اصلی قرار میگیرند:

استراتژی های مرحله ورود به بازار
استراتژی های مرحله رشد
استراتژی های مرحله بلوغ
استراتژی های مرحله افول

نقاط مرجع استراتژیک بازاریابی:

بر اساس دیدگاه واکر و همکاران، مدل چرخه عمر محصول، چارچوبی است که وقوع فرصت ها و تهدیدها در بازار و صنعت رو نشان میدهد و به این وسیله شرکت ها بهتر می توانند تغییر در هدف بازار استراتژیک محصول ، تغییر در استراتژی آن و تغییر در برنامه بازاریابی شرکت را پیش بینی کنند.

دو متغیر اصلی برای تشخیص مراحل چرخه عمر محصول ،میزان رقابت (تعداد رقبا) و توجه به بازار فعلی یا جدید می باشند.

این دو نقطه مرجع با الگوی اثربخشی ریچارد اچ، هال که بر اساس تحقیقات قبلی مناسبت ترین الگو برای دسته بندی نظریه های مدیریت می باشد، تطابق دارد.